foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.- Dalajlama

Publiczne Gimnazjum nr 2

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w szkole należy w szczególności*:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności*:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności*:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności*:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Opiekę psychologiczno – pedagogiczną w naszej szkole zapewniają:

- pedagog szkolny: p. Aneta Mierzwa (oddziały kl. 1- 5 SP) oraz p. Bernadeta Łuksik (oddziały kl. 6 – 8 SP oraz  III Gim)

- psycholog szkolny: p. Agata Pelc (w zastępstwie za p. Barbarę Kot)

- terapeuci i specjaliści: p. Katarzyna Filip, p. Monika Matuszek, p. Jowita Sierżęga – Bester, p. Dorota Winiarz, p. Dorota Piątek, p. Zofia Gil, p. Diana Kisała, p. Aneta Mierzwa

- logopeda: p. Katarzyna Kruk (w zastępstwie za p. Agnieszkę Słysz)

 

Godziny Pracy – p. Aneta Mierzwa (pedagog szkolny kl. I – V SP)

Poniedziałek

8.00 – 12.30

Wtorek

9.00 – 12.30

11.30 – 12.30

Środa

7.55 – 8.55

9.40 – 10.40

11.40 – 12.40 opieka podczas zajęć na pływalni krytej

Czwartek

7.55 – 8.55

9.40 – 11.40

11.40 – 12.40 opieka podczas zajęć na pływalni krytej

Piątek

7.50 – 9.50

10.45 – 13.30

 

Godziny pracy – p. Bernadeta Łuksik (pedagog szkolny kl. VI – VIII SP, III GIM)

Poniedziałek

8.45 – 14.45

Wtorek

8.45 – 12.45

Środa

10.40 – 13.40

Czwartek

8.45 – 13.45

Piątek

8.45 – 10.45

 

Godziny pracy – p. Agata Pelc (psycholog szkolny)

Poniedziałek

12.45 – 15.20

Wtorek

-----

Środa

8.00 – 14.25

Czwartek

12.30 – 15.30

Piątek

8.00 – 15.20

 

Zajęcia rewalidacyjne – p. Jowita Sierżęga Bester

Poniedziałek

7.00 – 8.00

Wtorek

7.00 – 8.00

11.30  -12.30

Środa

-----

Czwartek

7.00 – 8.00

11.30 – 12.30

12.30 – 13.30

Piątek

-----

 

Zajęcia rewalidacyjne – p. Katarzyna Filip

Poniedziałek

8.00 – 8.45

Wtorek

13.45 – 14.25

Środa

8.00 – 8.45

12.45 – 13.30

Czwartek

-----

Piątek

-----

 

Zajęcia rewalidacyjne – p. Katarzyna Kruk

Poniedziałek

-----

Wtorek

-----

Środa

-----

Czwartek

12.30 – 14.10

Piątek

-----

 

Zajęcia rewalidacyjne – p. Dorota Piątek

Poniedziałek

8.00 – 8.45

Wtorek

12.45 – 13.30

Środa

8.00 – 8.45

Czwartek

12.45 – 13.30

Piątek

-----

 

Posiedzenia Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Poniedziałek

11.45 – 12.30

Wtorek

11.45 – 12.30

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łańcucie Rights Reserved.